CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên chương trình : Kỹ thuật hóa học
Tên tiếng Anh : Chemical engineering
Trình độ đào tạo : Thạc sĩ
Ngành đào tạo : Kỹ thuật hóa học
Mã số : 8520301
Loại hình đào tạo : Chính quy.

Chi tiết: CTĐT_Cao hoc.pdf