KÊ HOẠCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN & HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ

Thân gửi các bạn sinh viên:

tb-325-ke-hoach-dang-ky-hoc-phan-hoc-ky-i-nam-2021-2022-20210604103819-e

QD 508 ngay 16032021 ve viec ban hanh danh muc hoc phan tuong duong thay the