Tầm nhìn – Sứ mạng – Giá trị cốt lõi – Triết lý Giáo dục

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp HCM phát triển theo định hướng ứng dụng hàng đầu quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế luôn tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Khoa CNHH luôn luôn giữ vị trí là khoa đứng đầu của Trường ĐHCNTP TP.HCM trong đào tạo và NCKH, có vị thế trong khu vực và quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Sứ mạng

  • Đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, trí thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội;
  •  Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ;
  • Thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Nhân văn – Đoàn kết – Tiên phong – Đổi mới.

Triết lý giáo dục

Học tập chủ động, làm việc sáng tạo.